• වැඩිපුර සෙවූ වචන

  • වැඩිපුර සෙවූ ගැටළු

  • සුත්‍ර කියවීමේදී හැකි සෑම විටම මුළු සුත්‍රයම කියවා සමස්ථ අදහස තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. කුඩා කොටසක් පමණක් ගතහොත් වැරදි අදහසක් ගැනීමට පුළුවන . ඔබ තේරුම් ගන්නා අදහස අනෙක් තැන් හා ගැලපේද යන්නද විමසා බලන්න.

  • ධර්මය සොයනා කලණ මිතුරන් හට පහසුවෙන් අවශ්‍ය කරුණ සොයාගැනීම සදහා අවශ්‍ය දත්ත එකතු කිරීම දිගටම කෙරෙමින් පවතී. ඔබටත් හැකිනම් ත්‍රිපිටක පිටුවක පරිච්චේදයක් කියවා එහි සමස්ත අදහස හා ඒ තුල අන්තර්ගත වැදගත් වචන, පාඨ ආදිය මෙම මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති පෝරමය තුලින් අපට ලබාදෙන්න.